Actors

Oleg Voronko


Invited actor


Oleg  Voronko

Student of Kyiv National University of Theater, Cinema and TV named after. I.K. Karpenko-Karya.
    
Plays, roles:
Vira, Nadiia,Lybov
(12 august)
Gladyshev