Staff

Ivan Zavgorodnii

Invited actor.

Student of Kyiv National University of Theater, Cinema and TV named after. I.K. Karpenko-Kary.

 

Plays, roles:

“Vira, Nadiia, Lybov” (16+) – Gladyshev